วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาเครื่องเสียงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟประดับบริเวณงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาเวทีและเครื่องเสียงงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง