วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวี (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บร 1549 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนน คสล. เดิมบริเวณหน้าบ้านพัก ชุมชน ส.พัน22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง