วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. บริเวณชุมชน พัน ขส.22 บชร.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ชุมชน พัน ขส.22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง