วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องเสียง (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำคู่มือสำหรับอบรมโครงการจัดการคุณภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหล่อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง