วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกทางปืนใหญ่ค่ายสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น มีดาดฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น มีดาดฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง