วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) บริเวณสนามเด็กเล่นคุ้มสุริโยทัยชุมชนทหาร ป.พัน 103 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ก่อสร้างสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) บริเวณสนามเด็กเล่นคุ้มสุริโยทัยชุมชนทหาร ป.พัน 103
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600-003-59-0048 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง