วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนข้างสรรพสามิต บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 84-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ Brother (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์Fuji Xerox (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญของชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องเสียง (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง