วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บร 1549 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนน คสล. เดิมบริเวณหน้าบ้านพัก ชุมชน ส.พัน22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อทรายอเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5412 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง