วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 85-1243 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-6757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไทยธรรมสำหรับงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องไทยธรรมวันสงกรานต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจัดหาเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อตู้รางเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง