วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายซุ้มประตูงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำสมอบก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง)
15  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 85-8929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-7680 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง