วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
จ้างจัดหาเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อตู้รางเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อโคมไฟเมทัลฮาไลท์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายซุ้มประตูงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำสมอบก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง)
15  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง