วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เทท้าย (รถเครน) หมายเลขทะเบียน 84-6997 นม. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เทท้าย (รถเครน) หมายเลขทะเบียน 84-6997 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำโล่รางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง