วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2567
ซื้อแบตเตอรี่ และเสาวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ (ยต-7364) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
อาหารเสริม (นม)
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)