วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
ซ่อมรถยนต์เทท้าย (รถเครน) ทะเบียน 84-6697 นม.
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง