วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2561
จ้างวางระบบไฟและระบบแลนด์ภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลางทะเบียน นค-5671 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าระบายและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมเครื่องเล่น ภายในชุมชนทหาร ช.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมเครื่องเล่น ภายในชุมชนทหาร แสด-ขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฐาน คสล.สำหรับวางถังขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2561
ซื้อสีตีเส้นจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อสีจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อพัดลมติดผนัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อเตียงนอนเด็กห้องพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง