วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (ธงชาติ ะงตราสัญลักษณ์ เสาธง กรวยธูป เทียนแพ สมุดลงนามถวายพระพรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำธงญี่ปุ่นพร้อมเสา และป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างวางระบบไฟและระบบแลนด์ภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลางทะเบียน นค-5671 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าระบายและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง