วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
ซื้อทรายและกระสอบเปล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโยธินนุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ย. 2566
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโยธินนุกูล
2  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุพร้อมโรงจอดรถกองช่าง