วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างติดตั้งระบบแลนห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อยางและแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟจราจร บริเวณแยก PX และบริเวณแยกกรมปืนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ประกอบ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง