วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนหลังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายข้าง ช.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง