วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมเครื่องเล่น ภายในชุมชนทหาร ช.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมเครื่องเล่น ภายในชุมชนทหาร แสด-ขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฐาน คสล.สำหรับวางถังขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2561
ซื้อสีตีเส้นจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อสีจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อพัดลมติดผนัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อเตียงนอนเด็กห้องพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84 - 5412 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง