วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3244 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ระบบ VIP ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตรวจการณ์) หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน