วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3244 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ระบบ VIP ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตรวจการณ์) หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง