เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


#เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ ก่อนเปิดประชุมสภา สมัยแรกของปี 2564


#เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ ก่อนเปิดประชุมสภา สมัยแรกของปี 2564

วันนี้ (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชแทนในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ครั้งแรก ขึ้นในวันนี้ (๑๗ พ.ค.๖๔) โดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประชาชนเป็นหลัก

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09