เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านพักพัน.สร.22 ชุมชนซบร.22 ชุมชนสบร.22


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านพักพัน.สร.22 ชุมชนซบร.22 ชุมชนสบร.22
ชุมชนม.7พัน 8 ชุมชนปตอ.พัน 2 ชุมชนศปภอ.ทบ.2 และ ชุมชนแสดขาว เพื่อสำรวจ ปัญหา ความต้องการ ของประชาชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-03