เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


การติดตามขับเคลื่อนการทวนสอบจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


การติดตามขับเคลื่อนการทวนสอบจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของ อปท.ระดับหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นำโดย นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นกยกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม (ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./ผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาลฯลฯ) จัดกิจกรรมการดำเนินงานการทวนสอบความเหมาะสม ของพื้นที่ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับหมู่บ้าน

#เราจะพัฒนาตำบลหนองไผ่ล้อมของเราไปด้วยกัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

โทร 044934036-7 ต่อ 109

2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-22