เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร


เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยโรงเรียนโยธินนุกูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ พร้อมนางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและบัณฑิตน้อยในวันนี้เป็นกุศโลบายที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยกิจกรรมของวันนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นแรงผลักดันให้เด็ก ๆ มีความก้าวหน้า ในชีวิตเพราะการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการศึกษาจะบรรลุผลสำเร็จได้ก็ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

3. เพื่อให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษาและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

5. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

โดยมีนักเรียน ที่จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย

๑. นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน ๙๖ คน

๒. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๙ คน

๓. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๖๑ คน

๔. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๙ คน

รวมทั้งสิ้น ๒๖๕ คน

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09