เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

นายประดิษฐ์ การงาน
  ประธานสภาเทศบาล 

นางเพ็ญศรี ไพศาลวรรณ
รองประธานสภาเทศบาล
นางทิพนาถ อาบสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

นางพรทิพย์ อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
 นางไพรนรินทร์ หมั่นบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

นายทวี สงเคราะห์ชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
ร้อยตรี วิจิตร ใจสูงเนิน
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
นาวาอากาศตรี โยธิน  ชูสาย
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  
   


   

นางชาฤณี บุตรศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
นางนิตย์ พลชาลี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
นางลันทม กายสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒


นางวชิรา ใยพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒