เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมมิตร ขวัญกลาง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
044-934036-7 ต่อ 113


นายอำนาจ พิศนอ
รองปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 080-1633993 
นางสาววิธาธรณ์ ทิศกลาง 

นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน

นางสาวหทัยสรชา ชมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 044-934036-7 ต่อ 115
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 109
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 102

นางวีนัสรา วิทย์ศลาพงษ์

นายวัลลภ ฉันงูเหลือม  

นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์
044934036-7 ต่อ 105
ผู้อำนวยการกองช่าง   
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 116

ผู้อำนวยการกองสาธารสุขฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
044934036-7 ต่อ106
 
 
 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี   
 


  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล 
หมายเลขโทรศัพท์
044-252509  
 ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หมายเลขโทรศัพท์
044-934110