เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9660145


นางจิตติมา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8787168


 นายศุภฤกษ์ บุญมา  
นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน
นางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 061-9273959
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 109
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 102


นายธนวัตร นิรันตสุข
นายวัลลภ ฉันงูเหลือม  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
44934036-7 ต่อ 105
ผู้อำนวยการกองช่าง   
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 116

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

   ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี   
 นางสาวหยกนภา อุดมเดช
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล 
หมายเลขโทรศัพท์
044-252509  
 ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หมายเลขโทรศัพท์
044-934110