เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9660145


นางจิตติมา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8787168

 
นางสาววิธาธรณ์ ทิศกลาง 

นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน

นางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 044-934036-7 ต่อ 115
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 109
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 102นางสาวลาภิกา มหาดิลก

นายวัลลภ ฉันงูเหลือม  

นางศิริกุล คัดสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์
044934036-7 ต่อ 105
ผู้อำนวยการกองช่าง   
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 116

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
044934036-7 ต่อ106


 
 
 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี   
 
นางสาวหยกนภา อุดมเดช

  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล 
หมายเลขโทรศัพท์
044-252509  
 ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หมายเลขโทรศัพท์
044-934110