เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
กองคลัง
 
นางศกวรรณ นวลฉวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองคลัง

 

 

นางพงษณา พรหมดีสาร
นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช
นางปัทมวรรณ เฮมกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 

นายศักดิ์สุริยา พรหมดีสาร


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสกุณา ช่วยสกุล นางสาวจิตราภรณ์ ภูทะวัง นางจารุณี ค้ำชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


   นางสาวเขมิกา เมธีปรีชาบุญ  

คนงานทั่วไป