เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
กองคลังนางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

 


นางสาวธัญรัตน์ พรพุ่มพิพัฒน์ นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช
นางกัลณี ด่านทองหลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นางพงษณา พรหมดีสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางปัทมวรรณ เฮมกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายศักดิ์สุริยา พรหมดีสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


 


นางสกุณา ช่วยสกุล
นางจารุณี ค้ำชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


     
 นายชยพัทธ์ ชอบกองกลาง

นางสาวเขมิกา เมธีปรีชาบุญ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป