เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
กองการศึกษา
นางจิตติมา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8787168


นางสาวชลิศา  หลี่วัฒนานนท์

 นางสาวอัจฉราพรรณ ผาสุโพธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นางสินีนาฎ เบ็ญจขันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจุฑามณี ภูเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

 


นายเมธี วัฒนาบุญเจริญ พนักงานขับรถยนต์
 นางอักษรสอางค์ 
วงษ์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป