เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
กองการศึกษานางศิริกุล คัดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-934036-7 ต่อ 106

         
นางสาวชลิศา  หลี่วัฒนานนท์
นางสาวอัจฉราพรรณ ผาสุโพธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


 นางสินีนาฎ เบ็ญจขันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจุฑามณี ภูเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
   


นายเมธี วัฒนาบุญเจริญ พนักงานขับรถยนต์

 นางอักษรสอางค์ 
วงษ์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป