เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธนวัตร นิรันตสุข

นางสาวลาภิกา มหาดิลก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(ต้น)

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์(ต้น)นายกัมปนาท  กลิ่นศรีสุข
 นายกฤษฎา  เกียรติทนงศักดิ์
นางจารุวรรณ  คำโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 นายอภิรัฐ  วะลัยศรี
นายอาณัฐ บัวบาล
 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 

นางศุจิรัตน์ ด้ายรินรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางอรพรรณ คำประสิทธิ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน