เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวลาภิกา มหาดิลก
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายธนวัตร นิรันตสุข


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(ต้น)

นายกัมปนาท  กลิ่นศรีสุข
 นายกฤษฎา  เกียรติทนงศักดิ์
นางจารุวรรณ  คำโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 นายอภิรัฐ  วะลัยศรี
นายอาณัฐ บัวบาล
 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 

นางศุจิรัตน์ ด้ายรินรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางอรพรรณ คำประสิทธิ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน