เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
สถานธนานุบาล
 
  นางสาวหยกนภา อุดมเดช
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 


 

 

น.ส พรธีรา สัพโส     
นางสาว รวีวรรณ เอี่ยมวงศ์
นางสาววาสนา ชาวนา
พนักงานรักษาของ   พนักงานเขียนตั๋ว พนักงานบัญชี
     

นายวีระชาติ  ชมขุนทด
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด