เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานบริหารงานทั่วไปนางสาววิธาธรณ์ ทิศกลาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(ต้น)

 
นางสมบูรณ์ เกมกลาง
คนสวน
   นายสำเริง หนูเพ็งโพธิ์กลาง
คนสวน

   


นางสาวณัฐธญาน์ ม่วงฉะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล

นางอินทิราธ์ มากำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 


นายธวัชชัย รักอักษร
พนักงานขับรถยนต์


นายภานุรุจ  ปิ่นเพชร
พนักงานขับรถเครน


นายวัชชิระ โปร่งสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

นายศรุตา ล้อมในเมือง
คนงานทั่วไป

นายธนวัฒน์ ประจิมนอก
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ยั่งยืน
คนงานทั่วไป