เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

 นางสาวสุรีย์พร  อันทรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางอรอนงค์  เพ็ญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

  

นางสาวสุดารัตน์ กฤษณัมพก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน