เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

 
นางสุจิตรา หลอมประโคน
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวทิพวรรณ เชาระกำ

นายศิริพงษ์  สุรโยธี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการงาน
 


 
 
นางอรพรรณ คำประสิทธิ์

 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน