เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 
 นางสุจิตรา หลอมประโคน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(ต้น)

นายกริชชัย ปิ่นงาม
นายกิตติพงษ์  ประสิทธิ์พันธุ์
นายส่งเสริม ยิ้มเป็นสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 

 

 นายวีรสิทธิ์  ถัทรวรานนท์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


 

 

 

 
 
 

นายสมชาย  เบี้ยกระโทก
พนักงานขับรถ

 


 
 

นายกษฤดา ค้ำชู
คนงานทั่วไป

นายปิยะ พาสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

นายศราวุฒ พงษ์ประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายปกาศิต น้อยอิ่มใจ
พนักงานดับเพลิงนายสันติพงษ์ ฉันทพจน์