เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัดเทศบาล

 
 นางสาวอรัชภรา นกขุนทอง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกริชชัย ปิ่นงาม

นายส่งเสริม ยิ้มเป็นสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนานงาน
 

 

 นายวีรสิทธิ์  ภัทรวรานนท์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


 

 

 

 
 
 
พนักงานจ้าง

นายกษฤดา ค้ำชู
คนงานทั่วไปนายสันติพงษ์ ฉันทพจน์
คนงานทั่วไป

นายศราวุฒ พงษ์ประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายปกาศิต น้อยอิ่มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา บ่อพิมาย
พนักงานดับเพลิง