เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

     
สภาพทางเศรษฐกิจ
     
  อาชีพ
   

            ประชากรภายในเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการเป็นหลักรับจ้างการปลูกพืชผักเล็กน้อย

     
  การเกษตรกรรม
                เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม    ไม่มีพื้นที่ทางการเกษตร
     
   
แสดงข้อมูลจำนวนสัตว์
   
สัตว์ที่เลี้ยง
จำนวน (ตัว)
โคพื้นเมือง
โคลูกผสม
กระบือ
สุกร
ไก่พื้นเมือง
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่
เป็ดเทศ
เป็ดเนื้อ
เป็ดไข่
สุนัข
แมว
ม้า
20
15
-
12
492
-
-
47
27
20
925
416
80
   
ที่มา  :  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
     
  การอุตสาหกรรม
                ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
     
  แหล่งท่องเที่ยว
   

1.เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม   มีแหล่งศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ  ร.9  จำนวน 1 แห่ง
2.สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว (บุ่งตาหลั่วตอนบน)   จำนวน 1  แห่ง
3.สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่  9  (บุ่งตาหลั่วตอนล่าง)  จำนวน 1  แห่ง