เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

     
สภาพทางสังคม
     
  ด้านการศึกษา
    ข้อมูลด้านโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
   
  - ศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน
1
แห่ง
 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน
1
แห่ง
 
  - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
จำนวน
3
แห่ง
 
  - ศูนย์กีฬาค่ายสุรนารี
จำนวน
1
แห่ง
 
     
  การศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
    - การศาสนา   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จะนับถือศาสนาพุทธ
    - สถาบันและองค์กรทางศาสนา (ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมไม่มีศาสนสถาน)
    - ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี มีการทำบุญตามประเพณี  และวันสำคัญทางศาสนา
     
  การสาธารณสุข
    ให้บริการทางสาธารณสุข   มีสถานบริการดังนี้
   
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) จำนวน 1 แห่ง  
  - โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง  
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง  
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100    
    จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข
   
  - อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)                                    360    คน
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
  - เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา  สถานีดับเพลิงได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครราชสีมา ในการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย   โดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมมีรถน้ำเอนกประสงค์  จำนวน  4  คัน