เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

     
ระบบการบริการพื้นฐาน
     
  การคมนาคม
              การคมนาคม เส้นทางคมนาคมที่สำคัญทางบกคือถนนพิบูลละเอียดและถนน ร.พ.ช.สายเดชอุดม-พิบูลละเอียด  และถนนรอบบุ่ง  ซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน จึงสะดวกต่อการคมนาคม  ประเภทถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่
     
              การจราจรบนถนนสายหลักภายใต้ตำบลหนองไผ่ล้อม การจราจรที่มีความหนาแน่นมากในช่วงเวลาเร่งรีบ(เช้าและเย็น) บนถนนสายพิบูลละเอียดนอกจากราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางหลักแล้ว ราษฎรพื้นที่ข้างเคียงก็ใช้เป็นทางเลี่ยงเมืองในการเดินทางสู่เขตตำบลในเมือง  เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  และถนนก็คับแคบทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมาก
     
              การเดินทางของประชากรในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านแต่โดยส่วนใหญ่จะใช้พาหนะส่วนตัวและการเดินทางเท้า  ภายในตำบลจนถึงในตัวตำบลในเมืองและภายในตำบลยังมีรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อคอยบริการอีกทาง
สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด  ประชาชนส่วนใหญ่จะโดยสารรถประจำทางซึ่งสะดวก  เนื่องจากมีสถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ   ตำบลในเมือง  ห่างจากเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมประมาณ  3  กิโลเมตร
     
              เส้นทางรถประจำทาง การขนส่งรถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

เป็นรถสองแถวขนาดเล็กจำนวน  2  สาย  ได้แก่  สาย  11  จากค่ายสุรนารี  ผ่านเข้า -  ออก  เชื่อมกันระหว่างตำบลในเมืองกับตำบลหนองไผ่ล้อมสัมปทานจนเชื่อมเข้าไปยัง
ตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยความสะดวกรวดเร็ว
     
  การโทรคมนาคม
    สำหรับการให้บริการทางโทรศัพท์  ประชากรตำบลหนองไผ่ล้อม ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้บริการหมายเลขมักเป็นสถานบริการธุรกิจต่าง ๆ บ้านหรือที่อยู่อาศัยและโทรศัพท์สาธารณะ  ปัจจุบันให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมยังไม่ทั่วถึง
     
  การไฟฟ้า
   

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน และมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลในการแก้ไขปัญหาด้านการขยายเขตไฟฟ้าให้กับผู้ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
้และดูแลไฟฟ้าสาธารณะ   การติดตั้ง  ซ่อมแซม  ให้แสงสว่างตามถนนทางเท้า  ตรอก  ซอย  และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

     
  ระบบประปา
   

ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ใช้บริการประปาอยู่  2  หน่วยงาน  ดังนี้
4.4.1  การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
4.4.2  การประปาของค่ายสุรนารี

     
ข้อมูลอื่นๆ
     
  ทรัพยากรดิน
    เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมลักษณะดินโดยทั่วไป    แบ่งตามบริเวณพื้นที่ของตำบลออกเป็น  2 ส่วน คือ   
             ส่วนที่  1 เนื้อดินเป็นพวกดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินบนเป็นสีเทาเข้ม  สีน้ำตาลปนเทาเข้ม  ดินล่าง  เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว  ฤดูฝนขังน้ำลึก  20-50 ซม. นาน  4-5  เดือน  ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึกถ้าพบบริเวณชายฝั่งทะเล  มักมีเปลือกหอยอยู่ในดินชั้นล่าง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางมีปฎิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถ้าเป็นกรดเล็กน้อย  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณ 5.5-6.5  ส่วนดินชั้นล่างหากมีเปลือกหอยปะปน  จะมีปฎิกริยาเป็นด่างอ่อนหรือมีค่าความเป็นด่างประมาณ  7.5-8.0 ได้แก่ชุดดินสมุทรปราการ  บางกอก  ฉะเชิงเทรา  พิมาย  บางแพ  และสิงห์บุรี  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนาหรือยกร่องปลูกพืชผักและผลไม้ ซึ่งไม่ค่อยจะมี
            ส่วนที่ 2  เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย  ดินสีน้ำตาลอ่อน  สีเหลืองหรือแดง  บางแห่งอาจพบบริเวณพื้นที่ค่อนล่าง  เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดพวกตะกอนลำน้ำหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ  พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้างเรียบ  จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา  ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 2-20 % และบางส่วนมีความลาดชันประมาณ  20-35 % เป็นดินลึก  มีการระบาน้ำดี  ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า  1   เมตรตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  pH 4.5 -5.5  ได้แก่ชุดดินสันป่าตอง  เขาพลอง  ชุดดินหุบกระพง  และชุดยางตลาด  ชุมพวง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น  มันสำปะหลัง  อ้อย  ปอ ข้าวโพด และถั่ว  บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะ หรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
     
  ทรัพยากรป่าไม้
    เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมไม่มีพื้นที่ของป่าไม้
     
  มวลชนจัดตั้ง
   
  ลูกเสือชาวบ้าน
จำนวน
4
รุ่น
 
  กลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์ยูเนี่ยน
จำนวน
146
คน
 
  ชมรมผู้สูงอายุ
จำนวน
1
กลุ่ม
 
  ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน
จำนวน
1
กลุ่ม
 
  กลุ่มอาชีพ
จำนวน
2
กลุ่ม
 
  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
จำนวน
15
แห่ง