เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนะนำประชาชนติดต่อราชการ [ 28 มิ.ย. 2564 ]294
2 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฯเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 20 พ.ค. 2563 ]38
3 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฯเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ [ 20 พ.ค. 2563 ]35
4 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฯเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 20 พ.ค. 2563 ]38
5 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 20 พ.ค. 2563 ]35
6 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่ิอง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก (ไม่เรียกเก็บเอกสาร) [ 20 พ.ค. 2563 ]36
7 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 20 พ.ค. 2563 ]32
8 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 พ.ค. 2563 ]39
9 ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ.2561 [ 20 พ.ค. 2563 ]35
10 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 พ.ค. 2563 ]38
11 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฯเพื่อการติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ค. 2563 ]32
12 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ เพื่อการติดต่อชำระภาษีป้าย [ 20 พ.ค. 2563 ]34
13 การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 14 พ.ค. 2563 ]35
14 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 19 ธ.ค. 2561 ]214
15 คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ขยะชุมชน [ 24 พ.ย. 2560 ]223
16 คู่มือแนะนำประชาชนติดต่องานราชการ [ 21 ก.ค. 2558 ]321
17 ปกคู่มือแนะนำประชาชนติดต่องานราชการ [ 21 ก.ค. 2558 ]270