เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินทุนการศึกษาครูดูแลเด็ก  เป็นเงิน 40,000.-บาท
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน เป็นเงิน 233,000.-บาท
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นเงิน 4,277,970.-บาท
4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินบำนาญครูถ่ายโอน เป็นเงิน 1,634,318.82.-บาท
5.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสวัสดิการครูถ่ายโอน เป็นเงิน 190,430.-บาท
6.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก เป็นเงิน 180,000.-บาท
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,000.-บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสวัสดิการสังคม
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 3,759,600.-บาท
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นเงิน 558,000.-บาท
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการส่งเสริมฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นเงิน 300,000.-บาท

    เอกสารประกอบ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ