เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ มติ ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เมื่อคราวประชุมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาสามัญประจำสภาท้องถิ่น     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ