เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  พ.ศ. 2562  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2561  และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอเมืองนครราชสีมา  ตามนัยหนังสือที่  นม  0023/6334  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2561  แล้วนั้น  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ