เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตราฐานการบัญชีภาาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐและมาตรา 84 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ