เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบ่าลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ชุมชนทหาร พัน .ขส.22

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา103/7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ชุมชนทหาร พัน.ขส.22 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบ่าลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ชุมชนทหาร พัน .ขส.22
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ