เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง ขอส่งรายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ขอส่งรายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
         สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 วันที่ 27 สิงหาคม 2555
2. สำเนาประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
3. สำเนารายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2555
4. สำเนาหนังสือประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

    เอกสารประกอบ เรื่อง ขอส่งรายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ