เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2561  เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ขอรับบริการโดยไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ