เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (25)


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จัดทำประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ