เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
KM เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2563 ]18
2 การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ [ 17 ก.ค. 2563 ]16
3 แบบประเมินใหม่ผู้ปฏิบัติ [ 24 มิ.ย. 2563 ]39
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉ.2 [ 24 มิ.ย. 2563 ]39
5 แบบประเมินใหม่ผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2563 ]39
6 แบบประเมินบรรจุใหม่ [ 24 มิ.ย. 2563 ]18
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตรงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2563 ]19
8 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 [ 13 พ.ย. 2562 ]41
9 คู่มือแนวทางการปฏบัติการงานเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2562 ]20
10 คู่มือการปฏบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 10 ก.ย. 2562 ]19
11 การยื่นแบบ -ข1-ขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]40
12 แบบประเมินการเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2562 ]41
13 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2560 ]37
14 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2561-2563 [ 8 ก.ค. 2560 ]60